Prof. Dr.-Ing. Christian Liebelt, Dr.-Ing.

Christian  Liebelt
Lehrgebiet  Meß-, Steuerungs-, Regelungstechnik, Prozeßdatenverarbeitung
Org.-Einheit  FB Maschinenbau
E-Mail 
Adress-Alias  www.fh-dortmund.de/liebelt